top of page

Przedszkole

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Milowy Krok to miejsce stworzone dla dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu.

      Naszym celem jest przygotowanie podopiecznych do podjęcia nauki w szkole masowej bądź w klasie integracyjnej. Ideą naszej placówki jest stworzenie optymalnych warunków rozwoju i nauki dla dzieci z autyzmem i sprzężonymi nim niepełnosprawnościami. Wykorzystujemy w tym celu różne metody pracy terapeutycznej, zarówno indywidualnej jak i grupowej ale przede wszystkim dążymy do doskonalenia kompetencji społecznych, komunikacyjnych oraz umiejętności zabawy oraz samodzielności. 

Przedszkole oferuje:

 • Zajęcia od poniedziałku do piątku 

 • Grupy do pięciu osób, którymi zajmuje się wykwalifikowana kadra w składzie nauczyciela prowadzącego, nauczyciela współorganizującego zajęcia lub pomocy nauczyciela

 • Realizację podstawy programowej MEN, którą dostosowujemy do poziomu funkcjonowania naszych dzieci

 • Zajęcia WWR w ramach Opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju

 • Zajęcia indywidualne i grupowe w ramach Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 • Indywidualne spotkania w zespole wraz z rodzicami dziecka

 • Praca z każdym dzieckiem przebiega w oparciu o opracowany Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny (IPET) skorelowany z obowiązującą podstawą programową według wytycznych MEN.

 • Trening słuchowy Johansena

 • Odpowiednie warunki do pracy, pomoce terapeutyczne i sprzęty specjalistyczne wspierające rozwój dziecka

 • Warsztaty i wycieczki edukacyjne

 • Stałą obserwację dziecka, monitorowanie jego mocnych stron i zainteresowań

 • Prowadzenie dokumentacji specjalistycznej dzięki której możliwe jest stałe monitorowanie postępów dziecka

Co robimy w trakcie dnia?

Nasz dzień opiera się na planie specjalnie przygotowanym dla dzieci. Wykorzystujemy w tym celu symbole MÓWik. W Milowym Kroku jest czas na naukę i poszerzanie wiedzy ale również na świetną zabawę. Aktywizujemy dzieci i nierzadko tworzymy wspólnie niesamowite rzeczy:

 • Robimy soki owocowe

 • Pieczemy pyszne gofry

 • Zapraszamy do przedszkola różnych gości a nawet zwierzaki

 • Odwiedzamy różne miejsca związane z realizacją podstawy programowej

Metody i terapie

 • W naszej pracy wykorzystujemy eklektyczne podejście terapeutyczne poprzez wzajemne uzupełnianie się różnych form stymulacji i terapii. m.in.:

 • Terapia pedagogiczna;

 • Terapia psychologiczna; 

 • Logopedia i Neurologopedia;

 • Integracja sensoryczna;

 • Zajęcia rewalidacyjne;

 • Terapia ręki;

 • Attention Autism - Wiaderko;

 • Zajęcia sensoplastyczne;

 • Zajęcia rytmiczne;

 • Metoda TEACCH dla dzieci z autyzmem i zaburzeniami rozwojowymi;

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne;

 • Programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill

 • Metoda Dobrego Startu;

 • Metoda Werbo-tonalna;

 • Alternatywne metody komunikacji;

 • Trening Umiejętności Społecznych;

 • Elementy Metody Krakowskiej;

 • Zajęcia techniczne;

 • Muzykoterapia.

bottom of page